Tôi có thể liên kết thẻ tín dụng không phải thẻ TPBank EVO hay không?

Hiện tại, ứng dụng EVO chỉ hỗ trợ liên kết một sản phẩm duy nhất là thẻ tín dụng đồng thương hiệu TPBank EVO, chưa hỗ trợ liên kết các thẻ khác của ngân hàng phát hành hoặc ngân hàng khác.