Thỏa thuận sử dụng "nền tảng EVO"

Điều Khoản Sử Dụng sau đây quy định các quyền, nghĩa vụ và quản lý quyền truy cập, xem hoặc sử dụng của Người Dùng đối với Nền Tảng EVO của Công ty Cổ phần Trusting Social và các công ty con (“Công Ty”), Giao diện lập trình ứng dụng (“API”) và tất cả các tính năng, chức năng liên quan của Nền Tảng EVO (“Dịch Vụ”).Người Dùng có nghĩa vụ đọc kỹ tất cả các nội dung được quy định dưới đây nhằm nhận thức rõ quyền hạn và trách nhiệm của Người Dùng khi sử dụng Nền Tảng EVO. Bằng cách chấp nhận Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc bằng cách truy cập, xem hoặc sử dụng Nền Tảng EVO, Người Dùng được xem là đã đọc và đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng này và Điều Khoản Sử Dụng này sẽ cấu thành một thoả thuận với các nghĩa vụ pháp lý ràng buộc Người Dùng với Công Ty. Mọi thắc mắc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được Công Ty tiếp nhận theo địa chỉ email hotro@goevo.vn.

Bảo mật thông tin
Các định nghĩa
Thỏa thuận ràng buộc
Việc đăng ký, sử dụng và truy cập của Người Dùng
Các hành vi sử dụng được phép
Các hành vi sử dụng không được phép
Quyền sở hữu trí tuệ
Tuyên bố từ chối trách nhiệm đảm bảo
Phí sử dụng
Bồi thường
Thỏa thuận trách nhiệm
Khiếu nại
Các quy định khác

Mọi thắc mắc liên hệ với EVO qua email: hotro@goevo.vn