Nếu không có thẻ TPBank EVO, tôi có thể đăng ký tài khoản trên ứng dụng EVO hay không?

Nếu bạn không đăng ký một trong những sản phẩm thẻ đồng thương hiệu do EVO và ngân hàng đối tác đồng phát triển, bạn sẽ không thể tạo tài khoản và đăng nhập vào ứng dụng EVO.

Bạn có thể mở thẻ TPBank EVO trên ứng dụng EVO theo các bước sau:

  • Bước 1: Bấm vào nút Đăng nhập trên ứng dụng EVO
  • Bước 2: Nếu bạn chưa đăng ký sản phẩm thẻ nào do EVO và ngân hàng đối tác đồng phát triển, bạn sẽ được dẫn đến trang mở thẻ
  • Bước 3: Nhập số điện thoại bạn và làm tuần tự theo các bước trên hệ thống đăng ký thẻ
  • Bước 4: Hệ thống thông báo kết quả mở thẻ

Sau khi mở thẻ thành công, bạn sẽ có được tài khoản trên ứng dụng EVO.