Sau thời gian thẩm định thì bao lâu tôi có tài khoản TPBank EVO?

Trong vòng 7 ngày làm việc, EVO & TPBank sẽ gửi email thông báo xác nhận cùng với hạn mức tín dụng chính thức.