Điều lệ và điều khoản

Điều Khoản Sử Dụng sau đây quy định các quyền, nghĩa vụ và quản lý quyền truy cập, xem hoặc sử dụng của Người Dùng đối với Nền Tảng EVO của Công ty Cổ phần Trusting Social và các công ty con (“Công Ty”), Giao diện lập trình ứng dụng (“API”) và tất cả các tính năng, chức năng liên quan của Nền Tảng EVO (“Dịch Vụ”).
Người Dùng có nghĩa vụ đọc kỹ tất cả các nội dung được quy định dưới đây nhằm nhận thức rõ quyền hạn và trách nhiệm của Người Dùng khi sử dụng Nền Tảng EVO. Bằng cách chấp nhận Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc bằng cách truy cập, xem hoặc sử dụng Nền Tảng EVO, Người Dùng được xem là đã đọc và đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng này và Điều Khoản Sử Dụng này sẽ cấu thành một thoả thuận với các nghĩa vụ pháp lý ràng buộc Người Dùng với Công Ty. Mọi thắc mắc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được Công Ty tiếp nhận theo địa chỉ email hotro@evo.vn.  

Các định nghĩa
 1. “API” (Application Programming Interface) là giao diện lập trình ứng dụng, là một trung gian phần mềm cho phép hai hoặc nhiều ứng dụng giao tiếp, kết nối với nhau.
 2. “BOTS”: Tấn công mạng bằng BOTs là việc sử dụng các yêu cầu web tự động để thao túng, lừa đảo hoặc làm gián đoạn trang web, ứng dụng, API hoặc người dùng cuối.
 3. “Công Ty" được hiểu là Công ty Cổ phần Trusting Social và các công ty con, công ty liên kết khác có liên quan đến phạm vi cung cấp Dịch Vụ cho Người Dùng, trừ khi được định nghĩa khác đi tại bản Điều Khoản Sử Dụng này.
 4. “Dịch Vụ” là các sản phẩm, dịch vụ do Công Ty cùng các Đối Tác sáng tạo ra và cung cấp tới Người Dùng trên Nền Tảng EVO thông qua hoạt động hợp tác kinh doanh giữa các Đối Tác và Công Ty theo quy định tại hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 5. “Đối Tác” là các doanh nghiệp có uy tín trên thị trường, chuyên cung cấp các sản phẩm dịch vụ thuộc các lĩnh vực kinh doanh được pháp luật cho phép và cung cấp tới Người Dùng thông qua Nền Tảng EVO. Để làm rõ, Đối Tác bao gồm nhưng không giới hạn Đối Tác Tài Chính, các công ty viễn thông/công ty công nghệ thông tin được đề cập và định nghĩa trong Điều Khoản Sử Dụng này.
 6. “Điều Khoản Sử Dụng” được hiểu là bản Điều khoản sử dụng Nền Tảng EVO này, bao gồm các điều khoản, điều kiện để Người Dùng sử dụng Dịch Vụ và Nền Tảng EVO được quy định tại đây.
 7. “Nền Tảng EVO" là nền tảng tiêu dùng EVO thuộc sở hữu và được phát triển bởi Công ty Cổ phần Trusting Social và các công ty con mà thông qua đó Người Dùng có thể sử dụng Dịch Vụ do Công Ty và/hoặc Đối Tác của Công Ty cung cấp. Người Dùng có thể sử dụng Nền Tảng EVO thông qua các phương thức sau:
  • Phiên bản Website: goevo.vn;
  • Các phiên bản khác được phát triển, bổ sung bởi Công Ty và sẽ được cập nhật tại Điều Khoản Sử Dụng này tùy từng thời điểm.
 8. “Người Dùng” bao gồm bất kỳ cá nhân nào đã đăng ký hoặc sử dụng Dịch Vụ tại Nền Tảng EVO theo Điều Khoản Sử Dụng này.
 9. “Pháp Luật” có nghĩa là pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm tất cả các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tuỳ từng thời điểm.
 10. “Sản Phẩm, Dịch Vụ Khác” là các sản phẩm, dịch vụ không phải Dịch Vụ mà Người Dùng được hỗ trợ tiếp cận trên Nền Tảng EVO và được cung cấp bởi bên thứ ba là các Đối Tác của Công Ty. Việc Người Dùng sử dụng Sản Phẩm, Dịch Vụ Khác trên Nền Tảng EVO sẽ tuân theo chính sách, thoả thuận giao kết giữa Người Dùng và Đối Tác.
 11. “Thông Tin Cá Nhân” là các thông tin cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về Họ tên, Ngày sinh, Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu), Số điện thoại, Địa chỉ email, Địa chỉ thực và các thông tin khác) của Người Dùng được cung cấp cho Nền Tảng EVO, bao gồm cả thông tin mà Nền Tảng EVO thu thập được trong quá trình Người Dùng sử dụng Dịch Vụ tại Nền Tảng EVO.
Thỏa thuận ràng buộc
 1. Người Dùng chấp nhận tuân thủ theo các nội dung quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này trong việc truy cập, xem hoặc sử dụng Nền Tảng EVO và Dịch Vụ.
 2. Điều Khoản Sử Dụng dịch vụ này có thể được Công Ty sửa đổi bất kỳ phần nào vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách cập nhật các sửa đổi tại: goevo.vn/dieu-kien-su-dung và mọi điều khoản sửa đổi của Điều Khoản Sử Dụng sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ thời điểm được cập nhật và sẽ được áp dụng đối với Người Dùng kể từ thời điểm Người Dùng truy cập, xem hoặc sử dụng Nền Tảng EVO mà không cần có bất kỳ sự đồng ý nào từ phía Người Dùng hoặc thông báo trước.
 3. Người Dùng đồng ý rằng, Người Dùng có trách nhiệm xác định và thực hiện theo các sửa đổi đối với Điều Khoản Sử Dụng bằng cách tra cứu Điều Khoản Sử Dụng vào thời điểm sử dụng.
 4. Trong trường hợp Người Dùng không đồng ý hoặc không hiểu đầy đủ bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng, bao gồm cả các sửa đổi của Điều Khoản Sử Dụng, Người Dùng vui lòng dừng việc truy cập, xem hoặc sử dụng Nền Tảng EVO và thoát khỏi Nền Tảng EVO cho đến khi đồng ý và hiểu rõ đầy đủ.
Quyền truy cập API

Mọi hoạt động sử dụng API, bao gồm cả việc sử dụng API thông qua sản phẩm của bên thứ ba, đều bị ràng buộc bởi các quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này cùng với các điều khoản cụ thể sau:

 1. Người Dùng hiểu rõ và đồng ý rằng, Các Đối Tác của Công Ty có thể truy cập dữ liệu thông qua API nếu được phía Công Ty cho phép.
 2. Người Dùng hiểu rõ và đồng ý rằng, Công Ty sẽ không chịu bất kỳ loại trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Người Dùng sử dụng API hoặc bên thứ ba, bao gồm cả các Đối Tác truy cập dữ liệu qua API.
 3. Việc lạm dụng hoặc thường xuyên yêu cầu API có thể dẫn đến việc tài khoản thuộc quyền sở hữu của Người Dùng bị đình chỉ tạm thời hoặc vĩnh viễn mất quyền truy cập vào API. Công Ty sẽ xác định việc lạm dụng hoặc yêu cầu API quá mức, sau đó, cảnh báo chủ sở hữu tài khoản qua email về việc lạm dụng hoặc yêu cầu quá mức.
Việc đăng ký, sử dụng và truy cập của Người Dùng
 1. Điều kiện sử dụng Nền Tảng EVO: Khi đăng ký và sử dụng Nền Tảng EVO, Người Dùng phải đáp ứng các yêu cầu sau (i) có quốc tịch Việt Nam; (ii) cư trú trên lãnh thổ Việt Nam; (iii) từ đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định Pháp Luật hoặc Người Dùng truy cập dưới sự giám sát và chịu trách nhiệm bởi cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.
 2. Trách nhiệm cung cấp thông tin của Người Dùng:
  • Trong phạm vi mà Người Dùng được yêu cầu cung cấp Thông Tin Cá Nhân để sử dụng Nền Tảng EVO, Người Dùng hiểu và cam kết rằng Người Dùng sẽ cung cấp thông tin có thật, được cập nhật mới nhất, đầy đủ và chính xác bao gồm Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng như một phần của quá trình đăng ký và sử dụng.
  • Trong phạm vi Người Dùng đã cung cấp thông tin để sử dụng Nền Tảng EVO, Người Dùng tuyên bố rằng Người Dùng có đầy đủ quyền chia sẻ các thông tin mà Người Dùng đã cung cấp cho Nền Tảng EVO, bao gồm nhưng không giới hạn Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng và cam kết rằng những thông tin đó là đúng sự thật.
  • Tất cả Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng sẽ được sử dụng và xử lý theo Điều Khoản Sử Dụng này, và bất kỳ thỏa thuận nào khác được ký giữa Người Dùng và Công Ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào với tư cách là Đối Tác của Công Ty với điều kiện tuân thủ quy định Pháp Luật.
  • Bằng việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho Công Ty, Người Dùng đồng ý cấp cho Công Ty quyền sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng để triển khai theo Điều Khoản Sử Dụng này. Ngoài ra, Công Ty được phép thu thập, lưu trữ và sử dụng các Thông Tin Cá Nhân này (một cách riêng lẻ từng người dùng hoặc tổng hợp thông tin của nhiều người dùng trên Nền Tảng EVO) trong phạm vi Pháp Luật cho phép với mục đích để cải thiện các tính năng và chức năng của Nền Tảng EVO hoặc để thực hiện bất kỳ phân tích nào khác liên quan đến những thông tin đó.
  • Để kích hoạt Dịch Vụ, Công Ty có thể hợp tác với một hoặc nhiều ngân hàng hoặc tổ chức tài chính và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác tương đương (gọi chung là “Đối Tác Tài Chính”). Người Dùng đồng ý tuân theo bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được yêu cầu bởi (các) Đối Tác Tài Chính đó.
 3. Trách nhiệm của Người Dùng với tài khoản: Người Dùng hiểu và đồng ý chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trên Nền Tảng EVO, bao gồm nhưng không giới hạn những hành vi được thực hiện bằng tài khoản thuộc sở hữu của Người Dùng.
 4. Hạn chế, chấm dứt quyền truy cập vào Nền Tảng EVO của Người Dùng: Người Dùng hiểu và đồng ý rằng Công Ty chỉ cung cấp cho Người Dùng quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền quyền truy cập, xem và sử dụng Nền Tảng EVO cho việc hợp tác kinh doanh, cho mục đích tiếp cận Dịch Vụ hoặc các Sản Phẩm, Dịch Vụ Khác tuỳ từng thời điểm. Công Ty có thể chấm dứt quyền truy cập của Người Dùng vào Nền Tảng EVO bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Hơn nữa, Người Dùng đồng ý từ bỏ mọi quyền yêu cầu truy cập vào Nền Tảng EVO hoặc bất kỳ khiếu nại nào khác mà Người Dùng có thể có và đồng ý rằng bất kỳ dữ liệu nào phát sinh trong quá trình sử dụng Nền Tảng EVO và Dịch Vụ có thể được giữ lại hoặc loại bỏ theo quyết định riêng của Công Ty.
Các hành vi sử dụng được phép

Nền Tảng EVO được thiết kế để cung cấp cho Người Dùng một hoặc kết hợp các tính năng sau: Đăng ký và quản lí thẻ tín dụng; Đăng ký và quản lí khoản vay và các dịch vụ khác; Nhận thông tin khuyến mãi và các dịch vụ khác do Công Ty phát triển tùy theo từng thời điểm.

 • Người Dùng đồng ý rằng Người Dùng chỉ sử dụng Nền Tảng EVO cho mục đích nêu trên và tuân theo các quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này cũng như bất kỳ thỏa thuận nào mà Người Dùng đã ký với Công Ty.
 • Người Dùng sẽ sử dụng Nền Tảng EVO và bất kỳ thông tin nào có sẵn theo quy định Pháp Luật.
 • Người Dùng hiểu rõ và đồng ý cho Công Ty chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng cho các Đối tác để triển khai Dịch Vụ cho Người Dùng.
 • Người Dùng đồng ý tiếp nhận tin nhắn/cuộc gọi thoại liên quan đến Dịch Vụ cung cấp từ Nền Tảng EVO hoặc bên thứ ba là các công ty viễn thông/công ty công nghệ thông tin theo số điện thoại mà Người Dùng đã cung cấp cho Nền Tảng EVO.
Các hành vi sử dụng không được phép

Liên quan đến việc sử dụng và truy cập vào Nền Tảng EVO, Người Dùng không được phép sử dụng Nền Tảng EVO cho các mục đích sau đây:

 • Bán lại, chuyển nhượng quyền sử dụng Nền Tảng EVO hoặc Dịch Vụ;
 • Đăng tải, truyền bá hoặc xuất bản bất kỳ thông tin nào trên danh nghĩa cá nhân hoặc thay mặt cho bên thứ ba, bao gồm bất kỳ Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng nào khác;
 • Mạo danh người khác;
 • Đăng tải, truyền bá, gửi email hoặc xuất bản bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào có hại, đe dọa, lạm dụng, bôi nhọ, xúc phạm (dưới mọi hình thức), phỉ báng hoặc bôi nhọ thương hiệu Công Ty hoặc Nền Tảng EVO;
 • Cản trở việc sử dụng hoặc việc thực hiện quyền lợi của người khác trên Nền Tảng EVO;
 • Xâm phạm quyền riêng tư của người khác;
 • Đăng tải, truyền bá, gửi email hoặc xuất bản bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào có hại cho người chưa thành niên; hoặc đe dọa sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nền quốc phòng, an ninh hoặc chủ quyền của quốc gia mà Người Dùng đang cư trú;
 • Che dấu, thực hiện, ngăn cản việc điều tra bất kỳ hành vi phạm tội hoặc hành vi xúc phạm bất kỳ quốc gia nào;
 • Xuất bản bất kỳ vi-rút hoặc phần mềm độc hại nào khác nhằm mục đích làm hư hại, làm gián đoạn, hạn chế, phá hủy hoặc tác động đến Nền Tảng EVO, hệ thống máy tính của Công Ty hoặc hệ thống máy tính của Người Dùng khác hoặc hệ thống của bên thứ ba;
 • Đăng tải bất kỳ tài liệu nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (dưới bất kỳ hình thức nào) của Công Ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Sử dụng Nền Tảng EVO theo bất kỳ cách nào không được phép theo Điều Khoản Sử Dụng này hoặc theo bất kỳ cách nào bất hợp pháp hoặc phi đạo đức;
 • Truy cập Nền Tảng EVO trái phép dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc đánh cắp, hack hoặc sử dụng thông tin đăng nhập của bất kỳ Người Dùng nào khác hoặc sử dụng BOTS;
 • Tiếp thị , quảng cáo trái phép hoặc tiếp thị, quảng cáo mà không được Công Ty yêu cầu;
 • Sử dụng Nền Tảng EVO cho mục đích rửa tiền hay tham nhũng, tài trợ khủng bố hoặc các hành vi tương tự và đồng thời cam kết tuân thủ các quy định Pháp Luật đối với các nội dung này;
 • Sử dụng Nền Tảng EVO cho bất kỳ mục đích nào bị cấm hoặc chưa có quy định rõ ràng theo quy định Pháp Luật tại từng thời điểm.
Quyền sở hữu trí tuệ

Người Dùng đồng ý và hiểu rằng:

 • Tất cả các thiết kế và tất cả nội dung có liên quan đến Nền Tảng EVO bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin, biểu tượng, thiết kế, cơ sở dữ liệu, cách sắp xếp cơ sở dữ liệu, giao diện người dùng, định dạng phản hồi, phần mềm, âm thanh, hình ảnh, biểu tượng, nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ, logo và tất cả các sản phẩm khác sử dụng các nội dung của Nền Tảng EVO (gọi chung là “Tài Sản Trí Tuệ”) là tài sản thuộc quyền sở hữu duy nhất của Công Ty hoặc người cấp quyền sử dụng các Tài Sản Trí Tuệ cho Công Ty (nếu có). Tất cả Tài Sản Trí Tuệ được bảo hộ theo quy định Pháp Luật.
 • Trong phạm vi hạn chế các quyền được phép khi truy cập và sử dụng Nền Tảng EVO theo Điều Khoản Sử Dụng, trên cơ sở không độc quyền và không thể chuyển nhượng, không có quyền nào khác đối với các Tài Sản Trí Tuệ hoặc bất kỳ các nội dung hay chức năng nào được cấp cho Người Dùng.
 • Trong phạm vi được yêu cầu, Người Dùng đồng ý cung cấp cho Công Ty quyền có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại để lưu trữ, hiển thị công khai, sử dụng, tái sản xuất và phân phối, tạo tác phẩm phái sinh từ bất kỳ nội dung, bài đăng, email, nội dung tải lên, tài liệu, nhãn hiệu, tên thương mại và bất kỳ thông tin, tài sản trí tuệ nào của Người Dùng mà Người Dùng đã cung cấp cho Công Ty.
 • Bất kỳ nội dung nào do Người Dùng tải lên Nền Tảng EVO có thể được Công Ty hiển thị và tái thiết lập theo bất kỳ cách nào được cho là phù hợp nhưng không vi phạm Pháp Luật.
 • Người Dùng không có quyền tự mình hoặc hỗ trợ bên thứ ba sử dụng, tái sử dụng, sao chép, phân phối, thực hiện các sản phẩm phái sinh từ, công bố bất kỳ Tài Sản Trí Tuệ nào (dù là một phần hoặc toàn bộ) trừ khi được Công Ty cho phép.
 • Người Dùng không có quyền xoá hay sửa đổi (bao gồm cả việc loại bỏ bất kỳ thông báo bản quyền hoặc nhãn hiệu độc quyền nào) bất kỳ phần nào của Nền Tảng EVO bao gồm nhưng không giới hạn Thông Tin Cá Nhân của Người Dùng.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm đảm bảo
 • Người Dùng đồng ý và hiểu rằng các nội dung và dịch vụ trên Nền Tảng EVO được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng”.
 • Người Dùng hiểu và đồng ý rằng tính hợp lệ và chính xác của bất kỳ thông tin nào được công bố trên Nền Tảng EVO không thể được Công Ty đảm bảo bất cứ lúc nào và Người Dùng sẽ sử dụng Nền Tảng EVO theo quyết định của riêng mình và sử dụng phán quyết hợp lý.
 • Mặc dù đã nỗ lực hết sức để thực hiện Dịch Vụ, Công Ty không tuyên bố theo bất kỳ hình thức nào rằng:
  1. Thông tin, dữ liệu hoặc nội dung của Nền Tảng EVO là chính xác;
  2. Nền Tảng EVO sẽ luôn có sẵn và sẽ hoạt động không có lỗi hoặc sẽ có quyền truy cập bất kỳ thời điểm nào và Dịch Vụ không bị gián đoạn;
  3. Tính toàn vẹn của thông tin trên Nền Tảng EVO hoặc thông tin Người Dùng tải lên sẽ được duy trì;
  4. Nền Tảng EVO hoặc bất kỳ nội dung nào thuộc Nền Tảng EVO không chứa bất kỳ vi-rút và phần mềm độc hại nào khác.
 • Công Ty từ chối mọi bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến Nền Tảng EVO, nội dung và chức năng của Nền Tảng EVO, bao gồm nhưng không giới hạn ở những đảm bảo về khả năng sử dụng thành công Dịch Vụ hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Trong trường hợp Pháp Luật không cho phép Công Ty từ chối trách nhiệm đảm bảo trong phạm vi được nêu chi tiết ở trên, giới hạn đảm bảo sẽ được áp dụng theo mức tối đa theo quy định Pháp Luật.
Phí sử dụng

Việc truy cập, xem hoặc sử dụng Nền Tảng EVO của Người Dùng sẽ không bị tính phí.

Bồi thường

Người Dùng đồng ý tự chịu trách nhiệm, bồi thường, khắc phục vi phạm và đảm bảo Công Ty (bao gồm tổng giám đốc/giám đốc, các cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ, người quản lý và người đại diện của Công Ty, bất kể theo pháp luật hoặc theo uỷ quyền, các đại lý của Công Ty) không bị tổn hại bởi bất kỳ yêu cầu, khiếu nại, thủ tục tố tụng hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến các hành vi sau đây của Người Dùng:

 • Việc Người Dùng sử dụng Nền Tảng EVO và nội dung của Nền Tảng EVO;
 • Việc Người Dùng vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này;
 • Bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào của Người Dùng liên quan đến Nền Tảng EVO và việc sử dụng Nền Tảng EVO, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bài đăng.
Thỏa thuận trách nhiệm
 • Người dùng đồng ý rằng toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Công Ty đối với Người Dùng phát sinh từ (i) thỏa thuận, hợp đồng, vi phạm, lỗi vô ý hay bất kỳ hành vi nào khác của Công Ty, liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này, việc Người Dùng truy cập và sử dụng Nền Tảng EVO này, nội dung được đăng tải trên Nền Tảng EVO, chức năng của Nền Tảng EVO; hoặc (ii) bất kỳ lý do nào liên quan đối với hoạt động của Nền Tảng EVO; gây thiệt hại thực tế cho Người Dùng và Người Dùng đã chứng minh thành công, sẽ không vượt quá 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng).
 • Mặc dù quy định tại Mục XI.1, trong mọi trường hợp, Người Dùng đồng ý miễn trừ Công Ty khỏi mọi trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận (dự kiến hoặc thực tế), mất kinh doanh, mất danh tiếng, mất dữ liệu, mất thiện chí, bất kỳ sự gián đoạn kinh doanh nào hoặc bất kỳ hậu quả trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, trừng phạt, tra tấn hoặc các thiệt hại khác, tuy nhiên đã gây ra, cho dù đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó hay không, trừ khi Pháp Luật nghiêm cấm hoặc không cho phép.
 • Trong mọi trường hợp, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý khi vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này do xảy ra các sự kiện bất khả kháng (“Sự Kiện Bất Khả Kháng”). Để làm rõ, Sự Kiện Bất Khả Kháng là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Công Ty bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, bão tố, mưa dông, bùng nổ vi rút, các hạn chế do các quyết định, chính sách của Cơ quan nhà nước, đình công, chiến tranh, hỏng mạng hoặc hỏng mạng viễn thông hoặc các sự kiện bất khả kháng khác theo quy định của Pháp Luật.
 • Nền Tảng EVO có thể chứa các liên kết đến các ứng dụng của bên thứ ba. Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với nội dung của các ứng dụng của bên thứ ba này và nếu Người Dùng chọn sử dụng liên kết để xem các ứng dụng của bên thứ ba, Người Dùng chịu trách nhiệm đối với mọi rủi ro phát sinh. Công Ty không xác nhận nội dung cũng như không kiểm tra tính chính xác hoặc đúng đắn của thông tin trên các ứng dụng của bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào.
Khiếu nại

Công Ty rất coi trọng các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư. Nếu Người Dùng có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Nền Tảng EVO, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lạm dụng và sử dụng sai Nền Tảng EVO, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và những vấn đề tương tự, hoặc bất kỳ vấn đề nào liên quan đến quyền riêng tư của dữ liệu, vui lòng báo cáo đầy đủ và chính xác qua địa chỉ email hotro@evo.vn.

Các quy định khác
 • Hiệu lực: Điều Khoản Sử Dụng này có hiệu lực và được áp dụng điều chỉnh ngay tại thời điểm Người Dùng truy cập, xem hoặc sử dụng Nền Tảng EVO.
 • Điều khoản duy trì hiệu lực: Mặc dù quyền truy cập của Người Dùng bị chấm dứt, tất cả các điều khoản trong Điều Khoản Sử Dụng này, về bản chất tồn tại là cần thiết, bao gồm việc bảo vệ quyền lợi của Công Ty và lợi ích công cộng, sẽ vẫn duy trì hiệu lực dù cho quyền xem, truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng EVO của Người Dùng đã bị chấm dứt.
 • Từ bỏ: Việc Người Dùng từ bỏ bất kỳ điều khoản nào trong các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không có giá trị ràng buộc trừ khi được Công Ty thực hiện và thông báo bằng văn bản cho Người Dùng. Trong trường hợp có (các) điều khoản được từ bỏ, không có sự từ bỏ nào đối với bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được coi là cấu thành sự từ bỏ bất kỳ điều khoản nào khác và không sự từ bỏ nào sẽ cấu thành sự từ bỏ liên tục. Theo đây, Người Dùng đồng ý từ bỏ mọi khiếu nại hiện tại hoặc trong tương lai mà Người Dùng có đối với Công Ty phát sinh từ việc sử dụng Nền Tảng EVO hoặc bất kỳ hành vi nào khác của Người Dùng.
 • Tính toàn bộ: Điều Khoản Sử Dụng này, và bất kỳ thỏa thuận nào khác mà Người Dùng thực hiện với Công Ty nếu có liên quan, sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Người Dùng và Công Ty về việc sử dụng Nền Tảng EVO. Bất kỳ sửa đổi nào đối với các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ chỉ có giá trị ràng buộc nếu được Công Ty đăng tải, cập nhật trên Nền Tảng EVO.
 • Tính riêng lẻ: Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này được xác định là vô hiệu hoặc có hiệu lực nhưng không thể thi hành, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thi hành của các điều khoản khác trong Điều Khoản Sử Dụng này.
 • Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp: Điều Khoản Sử Dụng này được áp dụng và điều chỉnh bởi pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Người Dùng đồng ý hoàn toàn rằng quyền tài phán duy nhất sẽ thuộc về Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này. Ngôn ngữ Trọng tài sẽ là tiếng Việt

NỀN TẢNG EVO HOẶC DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP NHẰM MỤC ĐÍCH TƯ VẤN PHÁP LÝ, THUẾ, TÀI CHÍNH HOẶC ĐẦU TƯ. CÔNG TY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT DOANH NGHIỆP TƯ VẤN TÀI CHÍNH. BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CÔNG TY CUNG CẤP CHO NGƯỜI DÙNG ĐỀU ĐƯỢC DỰA TRÊN CÁC THÔNG TIN DO NGƯỜI DÙNG CUNG CẤP VÀ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG ĐÓ. DO ĐÓ, TRƯỚC KHI THỰC HIỆN BẤT KỲ QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH HOẶC CÓ BẤT KỲ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NÀO, NGƯỜI DÙNG NÊN TÌM KIẾM THÔNG TIN BỔ SUNG VÀ LIÊN HỆ VỚI NGÂN HÀNG, KẾ TOÁN HOẶC CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH KHÁC VÀ ĐẢM BẢO NGƯỜI DÙNG ĐANG NHẬN THỨC ĐẦY ĐỦ VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN CỦA MÌNH.

THÔNG TIN

Về chúng tôi

Hỏi đáp

Liên hệ với chúng tôi

Điều kiện sử dụng dịch vụ

Các sản phẩm khác của Trusting Social

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Trusting Social

Trụ sở: Tầng 8, Tòa nhà Havana, 132 Hàm Nghi, phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM, Việt Nam

MST: 0106957913